“กองทุนวิศวกรแห่งธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์”

คือ กองทุนที่เชิญชวนให้หน่วยงาน บุคลากร ศิษย์เก่า หรือผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อนำไปพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน ทุนการศึกษาและการวิจัย  การพัฒนาอาคารสถานที่ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการได้ตลอดไป

โดยกองทุนวิศวกรแห่งธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลักในการเชิญชวนร่วมบริจาค โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมถึงการพิจารณาแนวทางการจัดหารายได้ การอนุมัติการใช้จ่ายเงิน การดำเนินการและการบริหารการลงทุนของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนวิศวกรแห่งธรรม เพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอให้ท่านโปรดพิจารณาสนับสนุนกองทุนวิศวกรแห่งธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้สามารถดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการได้ตลอดไป

ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรมฯ