รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ระธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อารีย์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ศิริมนตรี
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กรรมการ

อาจารย์ธนิทธิ์ พิพิฒพันธุ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
กรรมการ

นายชวิน เหมชาติวิรุฬห์
ตัวแทนศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ

นางสุกัญญา ว่องวิกย์การ
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกรุณา บุญจารุพัฒน์
หัวหน้างานบริหารการเงินและแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ

ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรมฯ