“วัตถุประสงค์หลักของกองทุนวิศวกรแห่งธรรม มีดังนี้ “

1. พัฒนาอาคารสถานที่

2. พัฒนาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา

3. จัดหาอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

4. เป็นทุนการประดิษฐ์หรือวิจัย

5. เป็นทุนการศึกษา

6. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

7. พัฒนากิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์

ระเบียบเรื่อง “กองทุนวิศวกรแห่งธรรมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2563”

ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรมฯ