ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”  โดยเงินทุนนี้จะถูกนำไปพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน ทุนการศึกษาและการวิจัย การพัฒนาอาคารสถานที่ เป็นต้น เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการได้ตลอดไป  โดยผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนนี้ ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547

ขั้นตอนการยื่นขอบริจาคเงินเข้ากองทุน

1.   ผู้บริจาค click บนรูปข้างล่าง เพื่อกรอกแบบแสดงความประสงค์ในระบบบริจาคเงิน
2.   ผู้บริจาคโอนเงินเข้ากองทุนวิศวกรแห่งธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาฯ

   • ผ่านบัญชี “กองทุนวิศวกรแห่งธรรม วศ.มธ.” บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 091-0-27651-8 สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต)  หรือสแกน QRcode ข้างล่าง
   • ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค: 0994002485376

3.   แนบหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบบริจาคเงิน (หรือผ่านเจ้าหน้าที่) เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
4.
   ใบเสร็จรับเงินบริจาคจะถูกส่งไปยังผู้บริจาคทางไปรษณีย์ หรือทาง e-mail
5.   ผู้บริจาคนำใบเสร็จรับเงินไปยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อการลดหย่อนภาษี
6.
   ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการบริจาคผ่านระบบ e-Donation ได้ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร http://edonation.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยวิธีการเข้าสู่ระบบ ให้ใช้หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรมฯ

หมายเหตุ:

   • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • โทรศัพท์ 02-5643001-9 ต่อ 3182, 3200 คุณสายสุณี ผลพิทักษ์ (หัวหน้างานการเงิน) หรือคุณนรารัตน์ คงวัฒนา   โทรสาร 02-5643010  หรือ E-mail : finance@engr.tu.ac.th
   • เงินที่บริจาคนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่าย แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547